Advies & Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

Bent u als cliënt niet tevreden over stichting Happy KidsCare, dan is het mogelijk om het AKJ in te schakelen.

Het AKJ stelt het belang van de cliënt voorop en werkt met vertrouwenspersonen, voor als u bij Happy KidsCare niet terecht kunt.

Meldcode Kindermishandeling

Happy KidsCare is verplicht om de meldcode kindermishandeling te implementeren en te gebruiken in de zorg voor onze kinderen. De meldcode schrijft Happy KidsCare voor wat wij moeten doen als er vermoeden is van kindermishandeling. Wij vinden dit een erg belangrijk thema en daarom is het hele team van Happy KidsCare op de hoogte van de meldcode en het gebruik ervan. Wij hebben de meldcode hieronder geplaatst zodat u op de hoogte kan zijn van de inhoud.

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Happy KidsCare, gevestigd te Delft. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 1. GEBRUIK EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
  1. Wij vragen (mogelijk) persoonsgegevens van je indien je:
   1. lid wordt van Happy KidsCare
   2. je je opgeeft voor een nieuwsbrief.
  2. Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:
   1. voor- en achternaam;
   2. adresgegevens;
   3. e-mailadres.

c. Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:

 1.  het lidmaatschap te effectueren;
 2. nieuwsbrieven te verzenden;contact met je op te nemen of te onderhouden.

D. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@happykidscare.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

E. Geautomatiseerde besluitvorming

Happy KidsCare neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Happy KidsCare) tussen zit. Happy KidsCare heeft hiervoor geen computerprogramma’s of -systemen in gebruik.

F. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Happy KidsCare bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

G. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Happy KidsCare gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 1. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
  1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Happy KidsCare en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@happykidscare.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Happy KidsCare wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

 1. DERDEN
  1. Happy KidsCare verstrekt uitsluitend en alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 2. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
  1. Happy KidsCare neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat of via info@happykidscare.nl
  2. Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.
 3. MELDING AAN BETROKKENE
  1. Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.
 4. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
  1. Het kan voorkomen dat het in deze privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken.

 

 

 

Privacy

Happy KidsCare mag niet zonder jouw toestemming vertrouwelijke informatie over jou uitwisselen met andere mensen of organisaties. Alleen direct betrokken medewerkers mogen je gegevens inzien. Dat is zo geregeld in onder andere de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Persoonlijke informatie
Om je goed te kunnen helpen verzamelt en bewaart jouw hulpverlener bij Happy KidsCare je persoonlijke gegevens in een dossier. Dit dossier wordt bewaard in een digitaal systeem van Happy KidsCare. In jouw dossier staan o.a. je naam, bsnnummer, adres en je geboortedatum, maar er staan bijvoorbeeld ook verslagen van gesprekken en het plan van aanpak in. Jouw hulpverlener gaat heel zorgvuldig met deze informatie om. Happy KidsCare heeft richtlijnen opgesteld rond de privacy van jouw gegevens die gebaseerd zijn op de wettelijke geldende regels.

Dossier
Alleen professionals die bij jou betrokken zijn, mogen in je dossier kijken. Verder kan niemand bij jouw informatie zonder jouw schriftelijke toestemming. Een uitzondering daarop geldt voor de Raad voor de Kinderbescherming, de kinderrechter of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), als daar reden voor is.
We gaan bij Happy KidsCare uit van de volgende uitgangspunten: je mag je eigen dossier inzien. Als je tussen de 12 en de 16 jaar bent is het bespreekbaar dat je weigert je ouders/verzorgers toestemming te geven in jouw dossier te lezen. Als je 16 jaar of ouder bent moet jij toestemming geven of je ouders in je dossier mogen lezen.
Overigens is het ook zo dat als je toestemming hebt gegeven, je die ook weer kunt intrekken.
De gemeente kan alleen bij noodzakelijke gegevens, zoals je naam, adres en de eventuele specialistische zorgaanvraag.

Hoe kun je een dossier (laten) aanpassen?
Wil je iets aanpassen in je dossier? Bespreek dat dan met je hulpverlener binnen Happy KidsCare.

Hoe lang blijft je dossier bewaard?
De wet bepaalt dat wij een dossier na het hulptraject vijftien jaar bewaren of zoveel langer als redelijkerwijs noodzakelijk is.

Je dossier bekijken
Als je jouw dossier wil bekijken of daarvan een kopie wil hebben, kun je dat vragen aan je hulpverlener.

Uitzonderingen
We maken alleen uitzonderingen als we wettelijk worden verplicht, of wanneer we een ernstige situatie of gevaar voor jou, of je omgeving, kunnen voorkomen. Als we zo’n uitzondering maken, laat de hulpverlener dat aan je weten.

Verwijsindex
Om jou optimaal te kunnen helpen en goed te kunnen samenwerken met andere instanties (en niet langs elkaar te werken) signaleert Happy KidsCare in de Verwijsindex. Dat betekent dat in een van deze twee systemen staat dat Happy KidsCare jou ondersteuning biedt. Als een andere instantie ook aangeeft dat zij betrokken is bij hulpverlening aan jou, kunnen de twee instanties contact met elkaar opnemen om in de hulp rond jou of jouw gezin goed samen te werken. In deze systemen staat overigens niet waarom je hulp krijgt. Alleen je naam, geboortedatum en het feit dat je hulp krijgt staat vermeld.

Opnemen van gesprekken
Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen geluids- en/of beeldopnamen van gesprekken te maken. Dit is bij wet verboden en geldt voor zowel medewerkers als cliënten.

Wat is de bewaartermijn voor een dossier jeugdhulp of jeugdbescherming?
Een dossier jeugdhulp wordt 15 jaar bewaard. Of langer als dit nodig is voor zorgvuldige hulpverlening. De termijn begint na afloop van de jeugdhulp, verleend op basis van de Jeugdwet.